Kullanıcı Sözleşmesi

in4startups

Kullanıcı Sözleşmesi

Hüküm ve Koşullar

MADDE 1- TAAHHÜTNAMENİN KONUSU


 

İşbu Taahhütname, IN4S GİRİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK A.Ş.’nin girişimci ve yatırımcı eşleştirme platformuna başvurarak, girişim analizi ve yatırım eşleşmesi v.b. olanaklarından yararlanacak girişimci gruplarının ve bu grubu oluşturan tüm üyelerin uymaları gereken kuralları tam ve eksiksiz olarak bildiklerini ve işbu Taahhütname metninde ifade edilen tüm hüküm ve şartları kabul ettiklerini güvence altına almak için hazırlanmıştır.


 

MADDE 2- BAŞVURU AŞAMASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER


 

in4startups.com platformuna başvuru aşamasında ve sonrasında, tarafımızca yazılı ve sözlü paylaşımlar da dahil olmak üzere beyan ettiğimiz tüm içerikte:


 

2.1. Verdiğimiz her türlü bilginin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını,


 

2.2. İş fikrine ilişkin fikri mülkiyetin özgün ve sadece grup üyelerimize ait olduğunu,


 

2.3. Kullandığımız her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın, fikrin ilgili yasal düzenlemelere uygun olduğunu, 3. gerçek ve tüzel kişi kurum ve kuruluşların Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarına tecavüz edilmediğini, haksız rekabete konu olabilecek hiçbir hukuka aykırı nitelikte eylemde bulunmadığımızı ve bulunmayacağımızı, bu kapsamda üçüncü kişilerden gelebilecek hak veya tazminat taleplerinden münferiden sorumlu olduğumuzu,


 

2.4. Her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın ve/veya fikrin fikri mülkiyet hakları konusunda ürünün veya tasarımın ‘’bağımlı patentinin’’ mevcudiyeti ve patent sahibinin bu hususta telif hakkı talep etmesi durumunda, oluşabilecek her türlü sonuçtan münferiden sorumlu olduğumuzu, böyle bir durum oluştuğu takdirde, IN4S GİRİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK A.Ş. yönetimini derhal bilgilendireceğimizi,


 

2.5. Bu aşamalarla ilgili yükümlülüklerimiz kapsamında aksi bir durumun ve/veya üçüncü tarafların iddiaların ortaya çıkması ve/veya gündeme gelmesi durumunda, IN4S GİRİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK A.Ş. Yönetimi tarafından başvuru aşaması ile ilgili yükümlülüklerimize aykırı hareket ettiğimize dair kanaat getirilmesi halinde in4startups.com platformundan çıkarılabileceğimizi ve böyle bir durumda bu projeye ilişkin olarak o tarihe kadar almış olduğumuz her türlü doğrudan destek, ödül ve kullanımımıza verilen sair kaynakları derhal iade etmek zorunda olduğumuzu bildiğimizi ve bu hususta herhangi bir hak ve iddiada bulunmayacağımızı, bu konudaki tek muhatabın ise şahsımızın olduğunu,


 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

MADDE 3- ın4startups.com PLATFORMU İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER


 

Platformda yayında olduğumuz sürece:


 

3.1. Programa ilişkin sözlü ve yazılı olarak tarafımıza bildirilen tüm kural ve mevzuata uyacağımızı,


 

3.2. Faaliyet gösteren diğer girişimci grupların projelerine, çalışmalarına, vb. hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğimizi ve zarar vermeyeceğimizi, böyle bir zararın meydana gelmesi durumunda, oluşan zararı, derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğimizi,


 

3.3. Program kayıtlarında projemize/girişimimize dair yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel tutulması için azami gayret ve çabayı göstereceğimizi,


 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz.


 

MADDE 4- ın4startups.com PLATFORMUNA İLİŞKİN ANALİZ, DANIŞMANLIK, NETWORKING, BULUŞTURMA VE MENTORLUK SÜRECİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER


 

ın4startups.com programı süresince bize atanan danışmanlık, eğitim ve mentorluk programlarında ve ayrıca analiz v.b. çalışmalarında:


 

4.1. Program bünyesinde düzenlenen tüm eğitim, danışmanlık ve mentorluk, yatırım oturumlarına katılımımızın faydalı ve zorunlu olduğunu bildiğimizi,


 

4.2. Mentorluk ve danışmanlık, yatırım görüşmelerine grup üyelerimizden en az bir kişinin mutlaka katılacağını,


 

4.3. Mentorların iyi niyet çerçevesinde ve herhangi bir maddi çıkar beklemeden verdikleri destek ve danışmanlık hizmetlerinden gerekli nezaket çerçevesinde ve azami düzeyde faydalanacağımızı, 

4.4. ın4startups.com platformunda kayıtlı ve yayında olduğumuz süre boyunca, tarafımıza atanan mentorluklar, danışmanlıklar da dahil olmak üzere, aldığımız tüm mentorluk toplantılarına %100 oranında devam oranıyla katılmak zorunda olduğumuzu, bu oranın altında kalınması halinde program olanaklarına erişimimizin kalıcı olarak askıya alınabileceğini ve programdan tamamen çıkarılabileceğimizi bildiğimizi,


 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz.


 

MADDE 5- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE GİZLİLİK İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER


 

Fikri mülkiyet hakları ve gizliliğe ilişkin olarak:


 

5.1. İleri sürdüğümüz ticari sır ve icatları ekip içerisinde gizli tutacağımızı; grubumuz tarafından uygun görülerek ifşa edilmesi durumunda ise projenin fikri mülkiyet haklarına ilişkin çıkabilecek her türlü sorundan münferiden sorumlu olduğumuzu; bu kapsamda IN4S GİRİŞİM’in hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını bildiğimizi ve kabul ettiğimizi,


 

5.2. Grup üyelerinin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları bakımından birbirlerine karşı sorumlu olduğunu bildiğimizi, bu hakların grup üyeleri arasında düzenlenmesinden yine grup üyelerinin sorumlu olduğunu, girişimci grup içinde, grup üyeleri arasında oluşabilecek uyuşmazlıklarda IN4S GİRİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK A.Ş. taraf olmadığını ve bu anlaşmazlıkların IN4S GİRİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK A.Ş ‘nin arabulucu konumunda olmayacağını bildiğimizi ve kabul ettiğimizi,


 

5.3. Program süresince bir şekilde bilgi sahibi olacağımız her türlü ticari sır ve gizli bilgi niteliğindeki bilgiler ile diğer projeler veya konularla ilgili olarak da bu taahhütnamedeki gizlilik hükümlerine süresiz olarak uyacağımızı, söz konusu ticari sır ve gizli bilgileri hiçbir hal ve koşulda 3. kişi ve kurumlara ifşa etmeyeceğimiz, aksi koşulda oluşacak her türlü zarar, ziyan ve talepten sorumlu olduğumuzu,


 

5.4. Programın tüm aşamalarında projemizle ilgili olarak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü tanıtım, ticarileştirme faaliyetleri kapsamında in4startups.com yönetimi tarafından gerçekleştirilecek yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basın, yayın çalışmalarına peşinen muvafakat verdiğimizi, muvafakat vermediğimiz ticari sır içeren ve açıklanmaması gereken proje içeriğinin ilgili kısmın gizli kalması konusunda mutabık kaldığımızı, herhangi bir yazılı bildirim yapmadığımız durumlarda ise, in4startups.com Yönetimi tarafından yapılacak yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basım, yayın çalışmalarına peşinen muvafakat verdiğimizi, bu konuda herhangi bir itiraz hakkımızın olamayacağını bildiğimizi ve kabul ettiğimizi,


 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz.


 

MADDE 6- GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER


 

6.1. in4startups.com’un projemize ilişkin muhatap olabileceği her türlü talepten münferiden sorumlu olduğumuzu,


 

6.2. İşbu taahhütname ile IN4S GİRİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK AŞ.’nin menfaatlerini her zaman ön planda tutacağımızı, prestij ve saygınlığını her daim koruyacağımızı, bu kurum ve kuruluşların itibarını zedeleyecek hiçbir hal ve davranışta bulunmayacağımızı,


 

6.3. IN4S GİRİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK AŞ ‘nin tabi olduğu her türlü kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere ve yönergelere uymakla yükümlü olduğumuzu bildiğimizi,


 

6.4. Yürürlükteki 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerini bildiğimizi ve kabul ettiğimizi, ilgili mevzuat gereğince IN4S GİRİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK AŞ ile paylaşacağımız her türlü kişisel verilerimizin IN4S GİRİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK AŞ ‘nin tabi olduğu yürürlükteki ilgili başkaca kanun ile işbu taahhütname ve in4startups.com platformu üyeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirilmesi amacıyla ve yatırım/girişimcilik programları başvuru süreçlerinin yürütülmesi, yatırım/girişimcilik programları değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; reklam, tanıtım, duyuru süreçlerinin ile yatırım/girişimcilik programları kapsamında tarafımıza sunulacak danışmanlık, mentorluk ve iş geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi ve proje/iş fikrimizin geliştirilmesinin sağlanması amaçlarıyla, aşağıda yer alan Aydınlatma Metninde belirtildiği üzere toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına bu kapsamda aynı amaçlara yönelik olarak IN4S GİRİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK A.Ş.’nin yurtiçi ve yurtdışındaki iştirakleri ile ilgili Kurum ve Kuruluşlarla paylaşılması konusunda açık rızamızın olduğunu,


 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz.


 

Dil Seçimi