İletişim

in4startups

in4startups

Merkez: ÇİFTEHAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD. YTÜ KULUÇKA MERKEZİ, D2 BLOK, NO:151 / 1F İÇ KAPI NO: 2B03 ESENLER – İSTANBUL

Kişisel Verilerin Korunması

FAALİYETLER KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİVeri sorumlusu sıfatıyla hareket eden IN4S GİRİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK A. Ş. (“Firma”) tarafından gerçekleştirilen Firma itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.


 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Firma tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz Firma itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında Firmamızın girişimcilik ekosistemindeki faaliyetlerinin düzenli bir şekilde devam edebilmesi amacıyla, inovasyon faaliyetleri, eğitim kampları, toplantılar, törenler ve tanıtıma yönelik diğer organizasyonlar kapsamında ve yine Firma ile kuracağınız işbirliği ve bu işbirliği kapsamında kurulan ilişkilerin yönetimi amacıyla işlenmekte olup, kurumsal iletişim faaliyetleri hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, eğitmenler, danışmanlar, Bankamız ana/hakim hissedarları, ortakları, iştirakleri ve grup şirketleri ile paylaşılabilmektedir.


 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler


Kişisel verileriniz Firma tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda, Firma ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Firma itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.


 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması


Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz Firmanın yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana/hakim hissedarları ve ortaklarıyla, Firmamız iş ortakları ve tedarikçileriyle; ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde işlenebilecektir.


 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi


Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


 

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri


Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Firma tarafından alınmaktadır.


 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız


Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için www.in4startups.com/gizlilik-politikasi/#kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yayınlanan ya da Firma merkezinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;
• Merkezimize yazılı olarak teslim edilebilir,
• İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Firma adresine gönderilebilir,
• Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkkbasvuru@teb.com.tr adresine e-posta ile iletilebilir,
• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından Firma adresine KEP ile iletilebilir.

Firma, kişisel veri sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletecekleri taleplerini, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları ücretlendirilebilecektir.

Veri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Firma tarafından başvurucunun kimliğinin doğrulanması ile başvurucu talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.


 

Dil Seçimi